דפי הסבר למחולל הלוחות של סקר חברתי 2011

 

מידע על הסקר החברתי 2011 - תוכן

כללי

נושאים מיוחדים: למידה לאורך החיים ושימוש בשפות

מתודולוגיה

אוכלוסיית הסקר

מסגרת הדגימה

שיטת הדגימה

שיטת האמידה

מהימנות האומדנים

טעויות דגימה

טעויות לא מדגמיות

תוצאות עבודת השדה

 

שימוש במחולל הלוחות 2011

כללי

הסברים והגדרות

בחירת המשתנים ללוח ומשתני סינון

הקטגוריה "לא ידוע"

הקטגוריה "לא רלוונטי"

קביעת המידע שיוצג בלוח: קיבוץ קטגוריות

מה רואים בלוח?

קביעת צורת הצגת לוח

שמירת הלוח והצגתו

הערה: ניתן להגיע להסבר זה מכל מסך במחולל הלוחות על ידי הקשה על "דף הסבר"

 

כללי

הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) נערך מדי שנה על מדגם של כ- 7500 נפשות בגיל 20 ומעלה. הסקר נערך לראשונה בשנת 2002.

המטרה העיקרית של הסקר היא לספק מידע עדכני על רווחת האוכלוסייה הקבועה בישראל ועל תנאי חייה. הסקר מיועד למשתמשים שונים: לקובעי מדיניות חברתית, לחוקרים בתחומי חברה ורווחה ולציבור הרחב.

שאלון הסקר בנוי משני חלקים עיקריים: גרעין קבוע, המכיל כ- 200 שאלות קבועות במספר רב של תחומי חיים, כגון בריאות, דיור, תעסוקה ומצב כלכלי, וחלק נוסף המוקדש בכל שנה לנושא אחר, כדי להעמיק את הידע בו. במחזור הראשון של הסקר החברתי בשנת 2002, הנושא היה פנסיה והסדרי פרישה; סקר 2003 עסק במדידה של רווחת האוכלוסייה; בסקר 2004 הנושא היה סידורים לילדים (בגילאים 0-13) מחוץ למסגרות חינוך חובה והקשר לתעסוקת הורים; סקר 2005  עסק בהשתתפות בכוח העבודה; סקר 2006 – מטפלים ללא תמורה כספית; סקר 2007 – רווחת האוכלוסייה ועמדות כלפי שירותי ממשל; סקר 2008 – מוביליות חברתית; סקר 2009- משפחתיות ודתיות. עבודת השדה לכל מחזור של הסקר החברתי מתחילה בחודש ינואר ומסתיימת בחודש דצמבר; סקר 2010 – בריאות ואורח חיים ושימוש בשפות.  

הסקר נערך על ידי מראיינים של הלמ"ס, בראיונות פנים-אל-פנים באמצעות מחשבים ניידים (CAPI), המופעלים על ידי תוכנת "בלייז", מפיתוחה של הלשכה הסטטיסטית ההולנדית. הראיונות נערכים בעברית, ברוסית ובערבית, ונמשכים כשעה.

הסקר החברתי מבוסס על מדגם נפשות בני 20 ומעלה,אין לצפות כי אומדנים המתקבלים מהסקר החברתי יהיו זהים לאלה המתקבלים מסקרים מדגמיים אחרים של הלמ"ס, לכן, יש להיזהר כאשר משווים אומדנים מהסקר החברתי לאומדנים מסקרים אחרים.

המחולל, במתכונתו הנוכחית, מאפשר למשתמשים להפיק אומדנים של נפשות ומשקי בית (עבור חלק מהנתונים שנאספו בסקר שהם תכונות של משק בית, כמו למשל, גודל משק הבית, או מספר המפרנסים במשק הבית), זאת לעומת המתכונת שהייתה נהוגה עד תחילת 2007, שאפשרה להפיק אומדני נפשות בלבד.

מחולל הלוחות לשנת 2002 מאפשר גישה לשאלון הגרעין בלבד. מחולל הלוחות לשנת 2003 מאפשר גישה גם לשאלות הנושא המתחלף (רווחת האוכלוסייה).  ניתן לראות את השאלון מכל מסך של המחולל על ידי לחיצה על "שאלון סקר חברתי". מחולל הלוחות לשנת 2004 מאפשר גישה לשאלון הגרעין וכן למספר משתנים מתוך הנושא המתחלף. משנת 2005 ואילך, ניתן לעבד במחולל הלוחות הן את נתוני הגרעין והן את נתוני הנושא המתחלף: 2005 – השתתפות בכוח העבודה, 2006 – מטפלים ללא תמורה כספית, 2007 – רווחה ושביעות רצון השירותי ממשל, 2008 – מוביליות חברתית, 2009 – דתיות ומשפחתיות, 2010 – בריאות ואורח חיים ושימוש במחשב, 2011 – למידה לאורך החיים ושימוש בשפות.

חזרה לתוכן

 

נושאים מיוחדים: למידה לאורך החיים ושימוש בשפות

למידה לאורך החיים ושימוש בשפות הם הנושאים המיוחדים שנחקרו בשנת 2011 במסגרת המחזור העשירי של הסקר החברתי, בהזמנת אגף התקציבים במשרד האוצר. הסקר נערך בחודשים ינואר-דצמבר 2011. במסגרתו רואיינו כ- 7,000 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-4.9 מיליון איש בגילים אלה. 

חזרה לתוכן

 

מתודולוגיה

 

אוכלוסיית הסקר

האוכלוסייה הקבועה של מדינת ישראל, בגיל 20 ומעלה במשקי בית. אוכלוסיית הסקר כוללת גם את דיירי המוסדות אשר שוהים במוסד שלא לצרכים טיפוליים, כגון מעונות סטודנטים, מרכזי קליטה ותכניות דיור מוגן לאוכלוסייה המבוגרת. עולים חדשים נכללים באוכלוסיית הסקר רק אם שהו לפחות 6 חודשים בארץ. החל מהסקר החברתי של שנת 2004, מזרח ירושלים נכללת באוכלוסיית הסקר ובאומדני מחולל הלוחות.

קבוצות שאינן נכללות באוכלוסיית הסקר: דיירים במוסדות טיפוליים (כגון, בתי אבות, בתי חולים כרוניים, בתי סוהר), תושבים ישראלים אשר שהו בחו"ל למעלה משנה ברציפות בעת הסקר, דיפלומטים ועולים אשר עלו ארצה חצי שנה לפני מועד הראיון לכל המאוחר, בני שבטים בדואים ותושבים אחרים הגרים מחוץ ליישובים מוכרים (גמ"ל).

חזרה לתוכן

 

מסגרת הדגימה

הסקר החברתי הוא הסקר הראשון של הלמ"ס אשר מסגרת הדגימה שלו מבוססת על קובץ מרשם התושבים. עבור סקר 2011, קובץ מרשם התושבים היה מעודכן לאפריל 2010. כללית, איכותה של מסגרת דגימה נבחנת בעיקר לפי טיב הכיסוי שלה את אוכלוסיית הסקר: כיסוי חסר של האוכלוסייה עלול ליצור הטיות באומדנים וכיסוי יתר עלול לגרום למאמץ חקירה מיותר של אנשים שאינם נכללים בהגדרת הסקר ולהגדלת העלויות. לכן, נוכו מקובץ מרשם התושבים רשומות אשר אינן שייכות לאוכלוסיית הסקר. זיהוי הרשומות המיועדות לניכוי לגבי חלק מקבוצות האוכלוסייה שאינן חלק מאוכלוסיית הסקר הוא פשוט ונגזר ישירות מהמידע בקובץ מרשם התושבים, כמו למשל לפי קריטריון הגיל נוכו כל בני 19 ומטה. אך לגבי חלק מהתכונות המגדירות אי שייכות לאוכלוסיות הסקר, אשר המידע מהמרשם לגביהם איננו מושלם, או איננו קיים, זיהוי הרשומות בעלות התכונות היה מורכב וחשוף לטעויות. כך למשל, ישראלים החיים באופן קבוע בחו"ל (גם אם מפעם לפעם מבקרים לתקופות קצרות בארץ) אינם חלק מאוכלוסיית הסקר ובתהליך הכנת המסגרת לדגימה נעשו פעולות מיוחדות כדי לאתרם ולנכותם. מרשם התושבים חשוף לאי כיסוי של תושבים ארעיים ותיירים, אשר עקרונית היינו מעוניינים לכלול בסקר, אך בפועל אינם נכללים בסקר.

במרשם התושבים מספר רב של משתנים דמוגראפיים אשר מאפשרים הוצאת מדגם יעיל מבחינת תכונות כגון: מין וגיל, בהשוואה למדגמים המוצאים ממקורות מנהליים אחרים. לעומת זאת, המרשם כולל מספר רב של נפשות אשר הכתובת המרשמית איננה כתובת המגורים שלהם. מאחר ובסקר הנדגמים מיועדים לחקירה גם אם אינם גרים בכתובת המרשמית, נדרשה פעולת איתור נדגמים אשר מכבידה על עבודת השדה ואף חשופה לשיעורים משמעותיים של אי איתור.

אוכלוסיית הסקר כוללת עולים חדשים אשר נמצאים בארץ לפחות חצי שנה במועד הראיון. כדי לכלול עולים שלא נכללו בקובץ מרשם התושבים, אך השוהים בארץ מעל 6 חודשים, הוצא מדגם של תוספת עולים חדשים מקובץ המעודכן לסוף 2010, המכיל את כל העולים שעלו בין אפריל 2010 לסוף 2010.  

חזרה לתוכן

 

שיטת הדגימה

גודל המדגם תוכנן כך שמספר המשיבים הצפוי יהיה כ-7,500 בני 20 ומעלה. בסקר החברתי 2011 הוגדרו קבוצות תכנון שונות מהמחזורים הקודמים של הסקר החברתי: אוחדו קבוצות התכנון של יהודים ילידי הארץ ויהודים שהם עולים ותיקים (עלו לפני 1990). בקבוצה המאוחדת לעיל, בגילאים 64-20 (5 קבוצות גיל), היתה אבחנה בין חרדים ומי שאינם חרדים על פי מקור מנהלי שמבוסס בעיקר על מידע לגבי מוסדות לימוד. לפיכך, המדגם תוכנן ל-66 קבוצות תכנון: 56 בשילוב שלושת המשתנים -  4 קבוצות אוכלוסייה (ערבים במזרח ירושלים, ערבים שלא במזרח ירושלים, עולי 1990 ואילך ויהודים ילידי ישראל או שעלו לישראל לפני 1990 ואינם חרדים לפי המקור המנהלי), 2 קבוצות מין (גברים ונשים) ו-7 קבוצות גיל (24-20, 34-25, 44-35, 54-45, 64-55, 74-65, 75+); 10 קבוצות תכנון עבור חרדים שאינם עולים חדשים, לפי מין, ו-5 קבוצות גיל לבני 64-20.

גודל מדגם המשיבים הצפוי לקבוצה תוכנן להיות יחסית לגודל הקבוצה (מספר הנפשות במסגרת בקבוצת תכנון), ותחת האילוץ של מספר משיבים צפוי 7,500. על סמך ההנחות לשיעורי אי ההשבה (נקרא נפל) ואי שייכות לאוכלוסיית הסקר (נקרא אפס), בכל קבוצה התקבל הגודל הדרוש לדגימה. הסתברות הדגימה הממוצעת היתה 1:542, הסתברות הדגימה המקסימלית היתה 1:410  והמינימלית 1:616.

נפשות ביישובים להם צפויים להתקבל לפחות 15 מקרים במדגם (כלומר עם כ-8,000 בני 20 ומעלה), נדגמו במדגם שכבות חד-שלבי, כאשר כל שכבת דגימה היא קבוצת תכנון. בכל שכבה הוצא מדגם מקרי-שיטתי של נפשות לאחר מיון הקובץ על ידי מאפיינים גיאוגרפיים. בסך הכל, כ-83% מהמדגם הוצא בשיטה דגימה חד-שלבית.

כדי לענות על האילוצים התפעוליים, הוצא עבור האוכלוסייה ביישובים עם פחות מ- 8,100 בני 20 ומעלה מדגם דו-שלבי. בשלב ראשון חולקו היישובים לשכבות גיאוגרפיות והוצא מדגם של יישובים יחסית לגודלם. בשלב שני הוצא מדגם מקרי-שיטתי של נפשות ביישובים שנדגמו לאחר מיון הרשומות לפי מאפייני 66 התכונות לתכנון. הסתברות הדגימה של השלב השני הותאמה כך שהסתברות הדגימה הסופית (כפל ההסתברויות בשני השלבים) תהיה קבועה. בשיטה זו התקבל גודל המדגם של כ- 15 נפשות כנדרש. בסוף 2010 הוצא מדגם תוספות של עולים חדשים, אשר עלו החל מאפריל 2010 ולא נכללו במסגרת הדגימה העיקרית. בסך הכל כלל המדגם 9,533 נפשות במטרה לקבל כ-7,500 משיבים לסקר.

חזרה לתוכן

 

שיטת האמידה

הנתונים הנאספים בסקר החברתי מבוססים על מדגם של נפשות מהאוכלוסייה. בכדי להפיק אומדנים עם תכונות נחקרות מהסקר לכלל האוכלוסייה ולתת-קבוצות באוכלוסייה, יש לחשב לכל משיב בסקר מקדם ניפוח, המבטא את אומדן מספר הנפשות באוכלוסייה "המיוצגות" על ידו. שיטת האמידה קשורה לשיטת הדגימה ולבעיות שונות באיסוף הנתונים. אחת הבעיות השכיחות היא שלא כל מי שנדגם השיב לסקר ויחידות אשר לא השיבו לסקר אינן בהכרח דומות בתכונותיהם ליחידות המשיבות (אי השבה אינפורמטיבי) ולכן עלולות לגרום להטיה באומדני הסקר. שיטת האמידה מיועדת לצמצם בעיקר את ההטיות העלולות לנבוע מאי השבה אינפורמטיבית, מתת-כיסוי של האוכלוסייה ומשונות בגודלי המדגם לפי תכונות אשר לא השתתפו בתכנון מדגם הסקר, כמו למשל, תכונות עבודה והשכלה.

תהליך האמידה כולל שלושה שלבים: בשלב ראשון כל משיב קיבל מקדם ניפוח ראשוני שהוא היפוך הסתברות הדגימה, המבטא את הדיפרנציאליות בתכנון המדגם; בשלב שני הוכפל מקדם הניפוח הראשוני במקדם תיקון לנפל חריג וזאת לרשומות באזורים גיאוגרפיים בהם התקבלו שיעורי אי השבה חריגים במיוחד; לביצוע  השלב השלישי נבחרו משתני התאמה, מבין משתני הסקר אשר התפלגותם ידועה ממקורות מנהליים או נאמדת מסקר כוח-אדם (סקר גדול אחר של הלמ"ס), להם נמצא הקשר החזק ביותר עם אוסף משתני חקירה  מרכזיים בשאלון הגרעין של הסקר. בחירת המשתנים נעשתה על סמך נתוני הסקר החברתי 2002. בשלב השלישי חושבו מקדמי הניפוח הסופיים בשיטת ה-Raking לפיה מתאימים את התפלגות המדגם המנופח במקדמי הניפוח של השלב הקודם לשלוש התפלגויות של אומדנים  חיצוניים:

·        אומדני משקי בית לפי קבוצת אוכלוסייה * גודל מ"ב מורחב – 38 קבוצות.

·        אומדני נפשות בגיל 20+ לפי קבוצת אוכלוסיה * תכונות כוח עבודה * השכלה- 15 קבוצות.

·        אומדני נפשות בגיל 20+ לפי קבוצת אוכלוסייה * קבוצות גיאוגרפיות * מין * קבוצות גיל - 198 קבוצות.

חזרה לתוכן

 

מהימנות האומדנים

האומדנים המופקים במחולל הלוחות הם אומדנים המבוססים על סקר מדגמי ועלולים להיות חשופים לטעויות שונות.

1. טעויות דגימה

1.1 כללי

טעויות מדגמיות נובעות מכך שנחקר רק מדגם ולא כלל אוכלוסיית הסקר ("האוכלוסייה" בהמשך). המדגם שהסקר הנוכחי מבוסס עליו הוא רק אחד מתוך מספר רב של מדגמים אפשריים, שהיו יכולים להתקבל באותה שיטת דגימה ובאותו גודל. ברור כי אומדנים המבוססים על מדגמים שונים יהיו שונים זה מזה, וכמעט כולם יהיו שונים מהערך שהיה מתקבל אילו נאסף המידע מכל האוכלוסייה  ולא ממדגם.

האומדן  הוא הערך הנאמד לפי המדגם המסוים של סקר בעבור הערך המקביל לו שהיה מתקבל אילו נאסף המידע מכל האוכלוסייה.

טעות דגימה של האומדן  היא מידה ממוצעת של השוני בין כל האומדנים השונים שהיו יכולים להתקבל מכל המדגמים האפשריים באותו גודל ובאותה שיטה, לבין הערך המתקבל מאיסוף המידע מכל האוכלוסייה, באותם תנאים של איסוף הנתונים שנעשה בסקר. טעות הדגימה ניתנת לאמוד מנתוני הסקר.

ביצירת לוח במחולל הלוחות ניתן לבחור באפשרויות הצגת לוח עם טעויות הדגימה לאומדני שכיחות ואחוזים (בנפרד).

לעתים נוח להעריך את דיוק האומדן לפי טעות הדגימה היחסית המוגדרת כטעות הדגימה של האומדן, חלקי הערך הנאמד - . לעיתים, טעות הדגימה היחסית מוכפלת ב-100 כדי לבטא אותה באחוזים.

כדי להזהיר משימוש באומדנים החשופים לטעויות דגימה גבוהות, הוצגו במחולל הלוחות אומדנים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות ברקע סגול: טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40% בסגול בהיר ו-40% ומעלה בסגול כהה.

 1.2 רווח סמך לאומדן

כיוון שברור שאומדן מסוים  סוטה (כמעט בוודאות) מהערך , לא רצוי להתייחס בלעדית לערך הנאמד ממדגם אלא להתייחס גם לרווח שבו הערך  עשוי להימצא בהסתברות נתונה (ברמת ביטחון מסוימת). ניתן לעשות זאת באמצעות טעות הדגימה.

רווח-סמך לאומדן הוא רווח שמכיל את  ברמת ביטחון מסוימת, נתונה מראש. רווח הסמך נבנה על סמך האומדן  והאומדן לטעות הדגימה שלו , המתקבלים מהמדגם ובהתאם לרמת הביטחון שנקבעה.

מקובל להציג רווחי-סמך ברמת ביטחון של 95%, ורווח סמך ברמת ביטחון זו הוא בין  לבין . ניתן לומר בביטחון של 95% שהערך שהיה מתקבל מכל האוכלוסייה נמצא ברווח זה, בהנחה שאין טעויות אחרות.


ניתן לקבוע רמת ביטחון גבוהה יותר או נמוכה יותר, ולחשב את רווח-הסמך כך:

 

99.5%

95%

90%

80%

67%

2.8

2.0

1.7

1.3

1.0

כאשר הוא מספר טעויות הדגימה שיש להוסיף ולהחסיר מהאומדן כדי לקבל רווח סמך ברמת הביטחון הדרושה, אשר מקובל לסמן ב- .

דוגמא 1: בשנת 2003, אומדן סך הכל העובדים (הנושא "תעסוקה" והמשתנה "עבודה בשבוע שעבר") מקרב בני 39-35 (מתקבל מהנושא "גיל" במשתנה "גיל הנדגם") הוא 264,145 וטעות הדגימה של האומדן היא 10,252. ניתן לומר בביטחון של 95% שסך הכל מועסקים מקרב בני 39-35 באוכלוסייה נמצא בתחום 10,252*2  264,145, כלומר בין 243,641 ל-284,649.

רווחי-הסמך הם בדרך כלל סימטריים סביב האומדן, אך בעבור אומדנים המבוססים על מספר קטן של מקרים במדגם (פחות מ-40), רווחי-הסמך עלולים להיות לא סימטריים. במקרים אלה, הן האומדן עצמו והן האומדן לטעות הדגימה שלו חשופים לטעות גבוהה. כמו כן יש להיזהר מרווחי סמך לאומדני אחוזים, העלולים במקרים מיוחדים לכלול ערכים מחוץ לתחום 0 עד 100.

 1.3 טעות דגימה ורווחי סמך להפרשים

בהמשך, מובאות הנחיות כיצד לחשב אומדני הפרש, לבנות עבורם רווחי סמך ולבחון מובהקות ההפרש על סמך האומדנים וטעויות הדגימה במחולל הלוחות. ההנחיות הן עבור שני סוגים של אומדני הפרש:

       א.         הפרשים בין שני אומדנים "מאותו סוג" המתייחסים לקבוצות אוכלוסייה זרות (כגון קבוצות גיל שונות, מין). אין אפשרות על סמך האומדנים וטעויות הדגימה בלבד לערוך את החישובים לקבוצות שאינן זרות.

       ב.         הפרשים בין אומדנים מאותו סוג המתייחסים לשנים שונות.

 אם  הוא האומדן לקבוצה 1 ו-הוא האומדן לקבוצה 2, אזי האומדן להפרש בין שתי קבוצות אלה הוא:

כדי לבדוק אם  אכן שונה מ-  באוכלוסייה, יש לחשב את טעות הדגימה של אומדן ההפרש :   כאשר  ו-  הן טעויות הדגימה של האומדנים  ו-, בהתאמה. בהינתן, רווח הסמך לאומדן ההפרש  ברמת ביטחון  הוא: .

אם רווח הסמך מכיל את האפס, נאמר כי ההפרש  אינו מובהק. כלומר, על פי המדגם המסוים בסקר, ברמת הביטחון שנקבעה אי-אפשר לומר כי  אכן שונה מ-באוכלוסייה (למרות שבמדגם הם שונים זה מזה).

אם הרווח אינו מכיל את האפס, נאמר כי קיים הפרש מובהק בין שתי הקבוצות, ובביטחון  ההפרש יהיה בין  לבין .

 

דוגמא 2: אומדן סך הנפשות בשנת 2003 אשר עברו קורס להכשרה מקצועית שמומן על ידי מקום העבודה (הנושא "השתתפות בקורסים", המשתנה "מימון קורס עבודה") הוא 143,122 בקרב הגברים ו-134,070 מקרב הנשים. טעויות הדגימה לאומדנים אלה הן 8,534 ו-8,289, בהתאמה.

אומדן ההפרש הוא, טעות הדגימה של ההפרש היא. רווח סמך ברמת ביטחון של 95% לאומדן ההפרש הוא , כלומר בין 14,742- לבין 32,846. הרווח מכיל את האפס ולכן לא ניתן לומר כי ההפרש מובהק.

דוגמא 3: אומדן סך הנפשות אשר בדירתם מחשב המחובר לאינטרנט (מתקבל מהנושא "שימוש בטכנולוגיה" והמשתנה "חיבור מחשב לאינטרנט") היה 1,712,613 בשנת 2003. אומדן זה עמד על  1,476,929 בשנת 2002. טעויות הדגימה לשני האומדנים הן 25,113 ו-23,170, בהתאמה.

אומדן ההפרש הוא, טעות הדגימה של ההפרש היא. רווח סמך ברמת ביטחון של 95% לאומדן ההפרש בין השנים 2003 ו-2002 הוא , כלומר בין 167,346 ל- 304,022. הרווח איננו מכיל את האפס ומכאן נאמר כי ההפרש מובהק.

הערה: יש להימנע מהסקת מסקנות כוללניות על הבדלים בין שתי קבוצות זרות בהסתמך על השוואות של מספר אומדנים. כך למשל, אם התקבלו אומדני הפרש רבים מובהקים בין גברים לנשים בתכונות שונות, אין להסיק באופן גורף כי גברים שונים מנשים. השוואות מרובות דורשות כלים מתקדמים להסקה ואילו הכלים המתוארים בהנחיות כאן הן להשוואות פרטניות.

חזרה לתוכן

 

2. טעויות לא מדגמיות

טעויות לא-מדגמיות בסקר יכולות לנבוע מגורמים רבים בכל שלבי איסוף הנתונים ועיבודם, והן מצויות גם בתהליך בו אוספים מידע מכלל האוכלוסייה ולא רק ממדגם של יחידות.

טעויות לא-מדגמיות עיקריות בסקר הן:

א.   טעויות הנובעות מאי-היענות: טעויות הנובעות מכך שנפשות אינם משיבים עקב היעדרות, סירוב, או סיבות אחרות. דבר זה עלול לגרום להטיה מסוימת באומדנים, משום שתכונותיהם של המשיבים עלולות להיות שונות מאלה שלא השיבו לסקר. שיטת האמידה מיועדת לצמצם הטיה זו.

ב.   טעויות תשובה: טעויות הנובעות מאי הבנת השאלות, חוסר רצון או חוסר יכולת להשיב נכון או הצגת שאלה בדרך לא נכונה.

ג.    טעויות בהקלדת הנתונים: תשובות המשיבים מוקלדות על ידי הסוקר אל המחשבים הניידים והם חשופים לטעויות, אשר חלקן מאותרות ומתוקנות באמצעות ביקורות הנערכות בעזרת תוכנת "בלייז".

ד.   טעויות בשלבי העיבוד השונים: טעויות בתהליך עיבוד החומר, כגון: טעויות בסימול. חלק מהטעויות מתוקנות באמצעות ביקורות הנערכות על הנתונים המתקבלים.

בעוד שטעויות הדגימה ניתנות לאמידה מתוך נתוני הסקר, קשה (ולרוב בלתי אפשרי) להעריך טעויות לא-מדגמיות ואין במחולל הערכות כמותיות לגבי הטעויות הלא-מדגמיות. יש להדגיש שבתכנון הסקר ובביצועו נעשו מאמצים להקטין ככל האפשר את מספר הטעויות.

 

חזרה לתוכן

 


תוצאות עבודת השדה  2011

אחוזים

מספרים מוחלטים

2011

100.0

9,542

סה"כ נדגמים

96.0

9,137

שייכים

4.2

405

לא שייכים

0.9

93

נפטר

מזה:

2.0

184

בחו"ל מעל שנה

0.6

63

מוסד

0.7

65

אחר (גמ"ל)

77.4

7,064

משיבים

22.6

2,073

לא משיבים

5.3

486

נעדר

מזה:

2.1

204

קושי חולף

4.5

412

סירוב

1.1

105

קשיי שפה

2.2

204

אותר אך לא נחקר עקב מוגבלות

6.5

590

לא אותר

0.8

72

סוקר לא נשלח לשטח

 

 

חזרה לתוכן

 


 

שימוש במחולל הלוחות 2011

 

כללי

לצורך קביעת שנת הסקר יש לבחור שנה.

אח"כ לבחור בין אומדן נפשות לאומדן משקי בית.

 לאחר מכן יש לבחור יצירת לוח .

ישנם ארבעה שלבים בקבלת לוח באמצעות מחולל הלוחות:

1.     בחירת המשתנים ללוח ומשתני הסינון

2.     קביעת המידע שיוצג בלוח

3.     קביעת צורת הצגת הלוח

4.     שמירת הלוח והדפסתו, באמצעות Excel .

ניתן לקבץ את הקטגוריות של המשתנים הנכללים בלוח .

ניתן לקבל לוחות ללא "לא ידוע" ו"לא רלוונטי".

 לתשומת לבך!

הקשה על BACK  תחזיר אותך לתפריט הראשי של מחולל הלוחות, והעבודה שעשית בכניסה זו למערכת תימחק.

אין להקיש על BACK אלא אם ברצונך לחזור לתפריט הראשי של מחולל הלוחות, לשם מעבר לשנת סקר אחרת או לשינוי שפה.

 לפני הקשה על BACK  מומלץ לשמור את הלוחות שהכנת בקובץ Excel כמפורט בהמשך

 המערכת עובדת עם דפדפן מסוג: Microsoft Internet Explorer  בגרסה 5.5 ומעלה.

ניתן להגיע להסבר זה מכל מסך במחולל הלוחות על ידי הקשה על "דף הסבר"

חזרה לתוכן

 

הסברים והגדרות

הצגת "מבנה הלוח":  השתמש ב"מבנה הלוח" כדי לקבוע מיקומם של המשתנים שיופיעו בשורות והמשתנים שיופיעו בעמודות, ולבחור את המשתנים והמסננים.

משתנים ללוח:  אלה המשתנים אשר הקטגוריות שלהם יופיעו בשורות ובעמודות של הלוח אשר תזמין.  ניתן להזמין לוח שיהיו בו עד שני משתנים בשורות ושני משתנים בעמודות.

משתני סינון:  אלה המשתנים המאפשרים לך לכלול בלוח רק חלק מאוכלוסיית הסקר.  לדוגמה, ניתן לכלול בלוח זכרים בלבד, אנשים בעלי תואר אקדמי, או כאלה שאינם מרוצים מהכנסותיהם.  ניתן לבחור את החלק של האוכלוסייה שייכלל בלוח על ידי בחירת קטגוריות של המשתנה המשמש לך כמסנן.  ניתן לבחור עד שני משתני סינון ללוח.

משקלות למדגם:  לכל  נפש שהשיבה לסקר חושב גורם ניפוח המבטא את מספר הנפשות שהיא "מייצגת" באוכלוסייה. 

שכיחויות במדגם ובאוכלוסייה:  מחולל הלוחות מאפשר לך לחשב שכיחויות במדגם (ספירות של המשיבים במדגם) אומדני שכיחויות באוכלוסייה (ספירות של המדגם משוקללות בגורמי הניפוח) לנפשות ולמשקי בית, ואחוזים המבוססים על השכיחויות המשוקללות באוכלוסייה.  המשתמשים במחולל הלוחות אינם יכולים לשנות את גורמי הניפוח.  מחולל הלוחות מספק מידע על טעויות דגימה וטעויות דגימה יחסיות עבור כל לוח הכולל מידע על שכיחויות באוכלוסייה.

טעות דגימה:  טעויות הדגימה מבטאות את מידת הדיוק של אומדני השכיחויות באוכלוסייה המוצגים בלוחות של המחולל.  ככל שטעויות הדגימה נמוכות יותר, כך ניתן להסיק כי אומדני השכיחויות באוכלוסייה המתקבלות במחולל הלוחות מדויקים יותר. 

טעות דגימה יחסית: טעות הדגימה היחסית מבטאת אף היא את מידת הדיוק של אומדני השכיחויות באוכלוסייה, ומתקבלת על ידי חלוקת טעות הדגימה באומדן השכיחות באוכלוסייה.  תאים בלוח אשר להם טעויות דגימה יחסיות בין 25% ל-40% מוצללים בסגול בהיר, ואלה עם ערכים הגבוהים מ-40% - סגול כהה.  כדאי שהמשתמש יביא מידע זה בחשבון בהערכת הנתונים בלוחות.

 חזרה לתוכן

 

 

בחירת המשתנים ללוח ומשתני סינון

ניתן לבחור עד שני משתנים לשורות, שני משתנים לעמודות, ושני משתני סינון.

יש להקיש על הלחצן המתאים בהצגת "מבנה הלוח" כדי לבחור משתנה לשורות, משתנה לעמודות, או משתנה סינון. ניתן לתת כותרת ללוח במקום המיועד לכך ולשנות אותה בכל שלב.ניתן לציין בכותרת מידע על מה שנכלל בלוח (כגון: קטגוריות של משתני הסינון שנכללו בלוח) רצוי לתת כותרת לכל לוח. הכותרת תעזור לך במהלך העבודה.

לאחר בחירת המשתנה:

1.     יש לבחור נושא על ידי הקשה על חלון ה"נושא", ולהקיש על הנושא שבו הנך מעוניין

2.     יש להקיש על חלון ה"משתנה" ועל המשתנה שבו הנך מעוניין.  נפתח חלון ובו ניסוח השאלה וקטגוריות התשובה.

יש לחזור על הפעולות בסעיפים 1 ו-2 עבור כל משתנה לשורות, משתנה לעמודות ומשתנה סינון שברצונך לכלול בלוח

3.     ניתן להזמין לוח עם משתנה אחד בלבד.

4.     יצירת לוח עם שני משתנים.  משתנה אחד יהיה "משתנה ראשון בשורות", והשני "משתנה ראשון בעמודות".

5.     בחירת משתני סינון.  על ידי בחירת משתני סינון ניתן לכלול בלוח רק חלק מאוכלוסיית הסקר.  ניתן לבחור עד שני משתני סינון.  חשוב לזכור:  אם בחרת שני משתני סינון, ויכללו בלוח רק מקרים העונים על התנאים שהוגדרו הן על ידי המסנן הראשון והן על ידי השני.  מומלץ לרשום את הגדרת המסננים שנקבעה לכל לוח - למשל, בכותרת ללוח.

6.     הצגת "מבנה הלוח" מראה את המשתנים שקבעת לשורות, לעמודות ולסינון.

ניתן להגיע לשאלון הסקר מכל מסך במחולל הלוחות על ידי הקשה על "שאלון סקר חברתי"

  חזרה לתוכן

 

הקטגוריה "לא ידוע"

לפעמים, על אף מאמצי המראיינים, מסרב נדגם להשיב לשאלה.  במקרים כאלה מסמן המראיין "לא ידוע".  תשובות "לא ידוע" מוצגות כקטגוריה נפרדת בלוחות.

 חזרה לתוכן

 

הקטגוריה "לא רלוונטי"

במקרים רבים ההחלטה האם לשאול נדגם שאלה מסוימת מתבססת על תשובתו לשאלה קודמת.  לדוגמה, אין טעם לשאול אדם האם הוא השתמש באינטרנט אם כבר השיב כי לא השתמש במחשב.  במקרים כאלה, התשובות לשאלות אשר, על פי תזרים השאלון, לא היו צריכות להישאל, מסומלות כ"לא רלוונטי."  בשאלון מפורטים הכללים של התזרים, ועל פיהם ניתן לראות מיהם הנדגמים אשר עבורם השאלה "לא רלוונטית."

  חזרה לתוכן

 

קביעת המידע שיוצג בלוח: קיבוץ קטגוריות

ניתן לקבץ קטגוריות של משתנה על ידי שימוש ב"קיבוץ קטגוריות". 

1.     יש להקיש על הלחצן "קיבוץ קטגוריות".

2.     יש להקיש על החץ בחלון הנפתח ליד כל קטגוריה, ולקבוע לה מספר חדש.

3.     יש לתת מספר לכל קטגוריה, גם אם הוא זהה למספר המקורי.

4.      ניתן לתת שמות לקטגוריות המקובצות, מומלץ לעשות זאת לשם תיעוד העבודה.

 חזרה לתוכן

 

מה רואים בלוח?

1.     אם הזמנת לוח עם משתנה אחד בלבד, המשתנה יופיע בשורות.

2.     אם הזמנת לוח עם שני משתנים, משתנה אחד יופיע בשורות והשני בעמודות.

3.     אם הזמנת לוח עם יותר משני משתנים בשורות או בעמודות, כל הקטגוריות של משתנה אחד יופיעו מקוננים בתוך כל אחת מהקטגוריות של המשתנה השני.  הקשה על לחצן ה"-" ("מינוס") ליד שם הקטגוריה תסגור את הקטגוריות המקוננות המפורטות.  הקשה על לחצן ה "+" ("פלוס") תפתח את הקטגוריות המקוננות.

4.     ניתן לשנות את הכותרת ללוח על ידי הקשה על "חזרה להזמנה אחרונה" ועריכת השינויים הדרושים בכותרת.

 חזרה לתוכן

 

 

קביעת צורת הצגת לוח

1.   יש לקבוע את צורת הצגת הלוח עבור כל לוח שמוזמן.  אלו הן הצורות האפשריות:

1.1.         שכיחויות  משוקללות בלבד

1.2.         ספירות מדגם  בלבד

1.3.         אחוזים (לפי שכיחויות משוקללות)

1.4.         אחוזים+ טעויות דגימה לאחוזים

1.5.         שכיחויות משוקללות+ אחוזים (לפי שכיחויות משוקללות)

1.6.         שכיחויות משוקללות+ טעויות דגימה לשכיחויות משוקללות

1.7.         שכיחויות משוקללות+ ספירות מדגם.

בלוחות עם שכיחויות באוכלוסייה יינתן מידע על טעויות דגימה יחסיות.

2.     כאשר מזמינים לוח שבו אחוזים, יש לקבוע את הבסיס לחישובם :

2.1.            סך כל המקרים בלוח כולו יהווה 100%;  או

2.2.            סך כל המקרים בכל שורה יהווה 100%;  או

2.3.           סך כל המקרים בכל עמודה יהווה 100%.

3.   לאחר בחירת המשתנים ללוח ומשתני הסינון, וקביעת צורת הצגת הלוח, יש להקיש על "קבלת לוח" כדי לקבלו .

4.   ניתן לתת שם ללוח.  מומלץ לתת שם לכל לוח, לתיעוד העבודה.

5.   אחרי קבלת הלוח, ניתן להזמין אותו מחדש עם אותם משתנים אך בצורת הצגה אחרת על ידי הקשה על "שינוי צורת הצגת לוח".

ניתן לחזור להזמנה על ידי הקשה על "חזרה להזמנה אחרונה".

 חזרה לתוכן

 

שמירת הלוח והדפסתו

ניתן להדפיס את הלוח מתוך EXCEL, ולשמור אותו.

1.     יש להקיש על "העברת לוח ל-EXCEL"  לפתיחת הלוח כקובץ EXCEL.

2.     כדי להדפיס את הלוח, יש להקיש על לחצן ההדפסה ב-EXCEL.

 

 חזרה לתוכן

 

הערה: ניתן להגיע להסבר זה מכל מסך במחולל הלוחות על ידי הקשה על "דף הסבר"