1.אני מתחייב/ת שלא אעשה ולא אנסה לעשות שימוש במחולל הלוחות, ולא אטען שעשיתי שימוש בו במטרה להשיג או לגלות מידע על אודות אדם כלשהו.
2.אני מתחייב/ת שלא אפרסם, באופן ישיר או עקיף, כל פרסום המתבסס על השימוש במחולל הלוחות אשר מכיל פרטים או נתונים על אדם כלשהו או אשר מאפשר זיהוי אדם כלשהו.
3.אני מצהיר/ה כי ידוע לי כי מחולל הלוחות עומד לרשותי כמו שהוא (as is) וכי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) אינה אחראית לתקלות או לשגיאות בתפעולו או לכך שהמחולל יענה על צורכי.
4.אני מצהיר/ה כי ידוע לי כי השימוש במחולל היישומים כפוף לתנאי השימוש הכלליים של אתר האינטרנט של הלמ"ס.

1.I undertake that I shall not make use of, or attempt to make use of, the table generator, and shall not claim that I made use of it, for the purpose of obtaining or discovering information about any particular individual.
2.I undertake that I shall not publish, directly or indirectly, any publication based on the use of the table generator which contains details or information about a particular individual or that enables the identification of any particular individual.
3.I declare that I am aware that the table generator is made available to me "as is", and that the Central Bureau of Statistics (CBS) is not responsible for malfunctions or errors in its operation, or for its suitability to my needs.
4.I declare that I am aware that the use of the table generator is subject to the general terms of use of the CBS Internet site.


מחולל הלוחות של הסקר החברתי נתמך בדפדפן Internet Explorer בגרסאות 7 ו-8.
בגרסאות 9 ואילך יש להפעיל מצב תאימות. להנחיות שימוש בתצוגת תאימות ב- Internet Explorer לחץ כאן

The Social Survey Table Generator is supported by Internet Explorer Versions 7 and 8.
For Versions 9 or higher, use Compatibility View. Guidelines for using the Internet Explorer Compatibility View are available here